SOYDAŞ EDEBİYATI DESTEK PROGRAMI (SEDEP)


Programın amacı Başkanlık tarafından verilecek olan mali desteklerle soydaş toplulukların edebi ve kültürel gelişimlerini idame ettirmelerini ve ortaya çıkmış olan birikimlerinin dünyaya tanıtılmasını sağlamaktır.
 • SEDEP kapsamında, Başkanlıkça, tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu soydaş toplulukların yaşadığı coğrafyalarda karşılıklı kültürel etkileşimin artırılması,
 • Edebi ve kültürel eser üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • Ortak Türk kültür ve edebiyatını küresel boyutta tanıtılması,
 • Yazılmış olan eserlerin farklı dillere çevrilmesi,
 • Basımlarının sağlanması,
 • Tanıtımlarının yapılmasını,
 • Bu çerçevede; yurtdışında faaliyet gösteren yazar, edebiyatçı, akademisyen, halk sanatçısı gibi gerçek kişiler ile kâr amacı gütmeyen tüzel kişilere şarta bağlı mali destek sağlanması amaçlanmaktadır.

 • SEDEP destek programı kapsamında yurtdışında bulunan/faaliyet gösteren soydaş yazar şair, edebiyatçı, halk sanatçısı, akademisyen ve üniversiteler ile yayıncılık belgesine sahip diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler başvurabilir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Soydaş Edebiyatı Destek Programından yararlanamaz.
 • Başvurular, sedep.ytb.gov.tr adresinden başvuru formunun doldurulması suretiyle çevrimiçi olarak yapılır.
 • Başvuru formu veya zorunlu belgelerde bir eksiklik veya tutarsızlık tespit edildiğinde, başvuru olumsuz değerlendirilecektir.
 • Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi durumunda ek bir açıklama talep edilebilecektir. Başvuru formunda ve başvuru belgelerindeki eksiklikler, Başkanlık tarafından başvuru sahibine verilen süre içerisinde giderilmeden başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren başvurular uygun değildir:
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına göre suç ihtiva eden yayınlar,
 • Programın amaç, kapsam ve destek başlıklarıyla örtüşmeyen yayınlar,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı yayınlar.

 • Yazım Desteği
  Soydaş coğrafyalarda yerleşik olan yazarların; Türkiye ve soydaş topluluklar arasındaki kültürel etkileşimini destekleyen, soydaş toplulukların dil ve kültürlerini koruyucu ve destekleyici nitelikte olan, güncel sorunlarını küresel boyutta farkındalık yaratma amacıyla irdeleyen edebi eserlerinin ortaya çıkması amacıyla verilen destek türüdür. Yazım desteğinde; yazımına destek verilen eserin yayınevi tarafından basılacağına dair yazılı taahhüt aranır.
 • Çeviri Desteği
  Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserlerin için Türkçeye veya diğer dünya dillerine çevrilmesi amacıyla sağlanan mali destektir.
 • Baskı Desteği
  Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserin basımının ve yayınlanmasının sağlanması amacıyla verilecek mali destektir.
 • Tanıtım Desteği
  Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan, imza günü, panel ve sempozyum gibi etkinliklere Başkanlık tarafından verilecek mali destektir.
 • Dijital Yayın Desteği
  Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserin görsel veya işitsel olarak yayına hazır hale getirilmesini sağlamak amacıyla verilecek mali destektir.
 • Tüm başvurularda, ortak kültür ve medeniyet bilincini öne çıkaran ve soydaş toplulukların tarihi, kültürel, güncel meselelerine vurgu yapan eserlere öncelik verilir.
SEDEP kapsamında verilen yazım, çeviri, dijital hale dönüştürülmesi desteklerinde eserin basımı ve yayınlanması şartı aranır.

Desteğin miktarı eserin yazılacağı ve yayımlanacağı ülke, çevrileceği dil ve eserin özellikleri dikkate alınarak Türk lirası ve Türk lirası karşılığı döviz olarak Başkanlık tarafından belirlenir. Destek ödemesi taraflarca imzalanan sözleşmenin Başkanlığa teslim edilmesinden sonra gerçekleşir. Destek ödemesi tek seferde yapılacağı gibi, desteğin miktarına göre iki veya üç aşamalı olarak da gerçekleşebilir. Bu program kapsamında kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:
 • Başvuru sahibi ve faaliyet kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler
 • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları
 • Hâlihazırda başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler
 • Kur farkından doğan zararlar
 • Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri
 • Faaliyetin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin devletten aldıkları maaşlar
 • Başvurunun sonuçlanmasından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri
 • Başvuru sahibi ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler
 • Salt sözleşmeye ve Başkanlık ile başvuru sahibi arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, harç ve sair giderler

Programa yapılan başvuruların değerlendirilmesi aşamasında;
 • Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmuş olması,
 • İstenen belgelerin eksiksiz olarak sunulmuş olması,
 • Başvurunun, başvurulan programın amaç ve öncelikleriyle doğrudan ilgili olması,
 • Sahanın ya da hedef kitlenin/bölgenin ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte somut çıktı ve etkilerinin olması,
 • Yazılan eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanması ve eserde kullanılan dilin anlam ve içerik bakımından zengin olması,
 • Başvuru sahibinin alandaki tecrübesi, mali ve yönetim kapasitesi,
 • Başvurunun bütçe ve süresinin gerçekçi ve makul olması kriterleri dikkate alınacaktır.
 • Destek başvuruları Başkanlık tarafından değerlendirilir ve başvuruya sağlanacak destek miktarı Başkanlık tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında Başkanlık uzman kişilerin görüşüne başvurabilir.

Başvuru İçin Gerekli Adımlar;
1. Başvuru Rehberinin İncelenmesi
Lütfen aşağıdaki başvuru rehberini indirip dikkatlice okuyunuz.
Başvuru Rehberi

2. Başvuru İçin Sistemde Üyelik Oluşturma
Başvuru için aşağıdaki yer alan başvuru sisteminde gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturunuz:
Başvuru Sistemine Kaydol

3. Başvuruyu Tamamlama
Üyelik bilgilerinizle sisteme giriş yapınız. SEDEP proje programını seçerek Başvur butonuna tıklayınız. Sistemin yönlendirdiği şekilde gerekli bilgileri ve Word belgesi şeklindeki başvuru formunu dikkatlice doldurduktan sonra sisteme yükleyiniz.
Başvuru Formu